วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างประโยคความซ้อน Complex Sentence

ตัวอย่างประโยคความซ้อน Complex Sentence

We khow that the ancient Greeks had a festival in which
athletes competed in sport
: We khow เ ป็น Main clause (ประโยคหลัก)
: Greeks had a festival in athletes competed in sport
เป็น Subordinate Clause (ประโยครอง)
: That และ Which เป็น Subordinating Conjunction (คำเชื่อมซ้อน)


Later Festivals included such sports as jumping , wresting,
discus throwing, and horse racing
: Later Festivals included เป็น Main clause (ประโยคหลัก)
: Such sports jumping , wresting,discus throwing,
and horse racing เป็น Subordinate Clause (ประโยครอง)
: As เป็น Relative Pronoun (ประพันธ์สรรพนาม)


The winner of a game received neither gold nor silver but
a simple crown of olive leaves
: The winner of a game received neither gold nor silver
เป็น Main clause (ประโยคหลัก)
: A simple crown of olive leaves
เป็น Subordinate Clause (ประโยครอง)
: But เป็น Relative Pronoun (ประพันธ์สรรพนาม)


There have been problems with the athles
who competh in the game
: There have been problems with the athles
เป็น Main clause (ประโยคหลัก)
: Competh in the game เป็น Subordinate Clause (ประโยครอง)
: Who เป็น Relative Pronoun (ประพันธ์สรรพนาม)


Because of this interest in money and the increasing specialization of athletes
: Of this interest in money เป็น Main clause (ประโยคหลัก)
: And the increasing specialization of athletes
เป็น Subordinate Clause (ประโยครอง)
: Because เป็น Relative Pronoun (ประพันธ์สรรพนาม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น